MONDAY - THURSDAY
   
06.00-10.00 น. D.J. เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์
10.00-13.00 น. D.J. อั๋น ภูวนาท คุนผลิน
13.00-16.00 น. D.J. เฟี๊ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี
16.00-20.00 น. D.J. อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
20.00-00.00 น. D.J. แบม พลาดิสัยสวัสดิ์
00.00-04.00 น. D.J. เต็บ กีรติ ศิริสุทธิพัฒนา
04.00-06.00 น. D.J. เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร
FRIDAY
06.00-10.00 น. D.J. เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
10.00-13.00 น. D.J. อั๋น ภูวนาท คุนผลิน
13.00-16.00 น. D.J. เฟี๊ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี
16.00-18.00 น. D.J. แบม พลาดิสัยสวัสดิ์
18.00-21.00 น. D.J. นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
CLUB FRIDAY
21.00-23.00 น. ดีเจ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพี่ฉอด)
และดีเจ นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย)
23.00-23.30 น. GREEN BIG PACK