GREEN VOLUNTEER
Festival ครั้งพิเศษ

พบหลากหลายองค์กร ที่พร้อมให้หัวใจคุณได้แสดงออก
พบเพื่อนใหม่ที่มีใจเดียวกัน พร้อมศิลปินที่มีจิตอาสา
เรียนรู้การเป็นอาสาสมัครเบื้องต้น
ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย แอม เสาวลักษณ์ ,
กบ ทรงสิทธิ์ , แพรว คณิตกุล , นท พนายางกูล (เดอะสตาร์ 7) ,
25 Hoursงานเดียวที่...รวมพลคนจิตอาสา ที่กล้าคิดกล้าทำ
มาสร้างปรากฏการณ์ การรวมตัวของ “ผู้ให้”


อาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคมนี้ ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

บ่ายโมงตรง ถึง หกโมงเย็น
พร้อมรับเสื้อ T-Shirt "We are valunteers"สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รับอาสาสมัครอายุ 18 ปี ขึ้นไป
เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกอาสากาชาด ภารกิจของอาสากาชาดจะช่วยสนับสนุน
งานด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการรณรงค์หารายได้ ด้านอาสาสมัครสัมพันธ์
โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ซึ่งจะเน้นด้านการดูแลจิตใจ,โครงการอาสากาชาดเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน,
โครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตผู้ติดเชื้อเอดส์,โครงการอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
ร่วมสมัครเป็นสมาชิกยุวกาชาดและร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด ผู้สมัคร
จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัคร เพื่อร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยและ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสายุวกาชาด
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับอาสาสมัครสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น ช่วยบรรจุน้ำ
จัดเครื่องอุปโภค บริโภค จัดชุดธารน้ำใจ ช่วยขนของ ย้ายของ เพื่อแจกจ่าย
แก่ผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนน้องๆ เยาวชน อายุ 17-25 ปี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Club 25 of Thailand เป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นแกนนำ
ในการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ชักชวนเพื่อนๆ รุ่นใหม่ มาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เชิญผู้สนใจ
สอบถามและขอคำแนะนำเรื่องการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่เป็นประโยชน์
ต่ออาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการการเปลี่ยน และ
ปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อต่อลมหายใจ
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เปิดรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา เพื่อให้แสงสว่าง
แก่ผู้ป่วยที่กระจกตาพิการให้มองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้มีผู้ป่วยรอรับ
การช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย รับอาสาช่วยงานด้าน
ประชาสัมพันธ์และอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์สภากาชาดไทย และช่างภาพที่สามารถ
ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอได้ สำหรับการลงพื้นที่ทำข่าว
สภากาชาดไทย รับอาสาทั่วไปเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลให้อาสาทั่วไป
เพื่อให้คุณมีความรู้ความชำนาญสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้
มูลนิธิคนตาบอด รับอาสาอ่านหนังสือสือเสียง และเขียนหนังสืออักษรเบลล์
มูลนิธิอาสสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รับอาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ,
อาสาบริการชุมชน สร้างและปรับปรุงศาลา ห้องสมุดชุมชน ทำหมวกกันหนาวให้พระ ,
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร , อาสาสมัครด้านกฏหมาย , ครูอาสา
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat Thailand) รับอาสาสมัครช่วยสร้างและซ่อมแซมบ้าน เช่น ผสมปูน ก่อผนัง สร้างห้องน้ำ ให้กับผู้สูญเสียบ้านไปกับภัยธรรมชาติ
BNH Belly Dencersice Volunteer รับสมัครอาสาครูสอนเต้นเพื่อกายบำบัด
สำหรับผู้ป่วย อาสาดูแลผู้ป่วยขณะเต้น

................................................................