ONE NIGHT IN SUMMER

COVER NIGHT PLUS

ONE NIGHT IN SUMMER

แค่คืนนี้.. คืนเดียว..!!!
หนึ่ง อภิวัฒน์ - ณัฐ ศักดาธร
ปลุกทุกอารมณ์ เพิ่มอุณหภูมิร้อน
ผ่านเพลงคัพเวอร์ จนหัวใจคุณเต้นไม่เป็นจังหวะ
ฟินกับเสียงร้อง ของผู้ชายเสน่ห์แรง.. 
อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
สถานที่ โรงภาพยนตร์สกาล่า
 
ลุ้นง่ายๆ ได้บัตรทุกช่องทาง 
 กติกา : พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ 
พร้อมบอกเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
 
ช่องทางการร่วมสนุก
1. Message ผ่าน Green Wave ที่ Application AtimeOnline หลังจากนั้น ฟัง Green Wave 106.5 FM เพื่อรอ DJ โทรกลับหาคุณ 
4. IG @greenwave1065
5. หรือลุ้นได้ที่นี่ตั้งแต่วัน 9 มีนาคม เป็นต้นไป

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 13 มี.ค. 58

1. วริชชา โลกนิมิตร
2. พรหมพร ศรีโกมล
3. เจตน์ ทีปะนาถ
4. ปิยะธิดา สันติเมชา
5. ไพลิน วัฒนนิธิพร
6. ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์
7. ณัชพล ปาปะเพ
8. รุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด
9. กุลธิญา นาวา
10. วิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์
11. สายสุดา จันทร์หอม
12. รัชนี สุขเป็นแก้ว
13. อลิสา แคหอม
14. เชิญบุญ บุรุษรัตนพันธุ์
15. ยุพยง อัคนิทัต
16. ณัฐพล วันตา
17. นิดา ตัณทนาวิวัฒน์
18. วิวรรยา ศุภองค์ประภา
19. รุ่งรัตน์ กิตติประภัสร์
20. เปรมจิต หอมสนิท

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 20 มี.ค. 58

1. แอนดรู ยะวัน
2. ทิพพาภรณ์ ดิษฐเจริญ
3. ณัฐดนัย สุขเจริญ
4. เรวดี ชาญสาคร
5. นันทิดา ดิลกวรโชติ
6. จักรกฤษณ์ จันทร์เงิน
7. วรดา คงเทียม
8. พนิชกร ชัยไกรกุล
9. เธียรีญา จงจิระ
10. ณัฐพร โฆมานะสิน
11. ชัยวุฒิ เพียรขุนทด
12. จิรัสยา โลหะสุนทร
13. ภคพร จุลเสน
14. สุภัทรา วรพันธ์
15. ธันยพร เจริญยิ่ง
16. จิรายุ ประกอบผล
17. ชวภณ กิจศุภไพศาล
18. วริษา ตันรุ่งเรืองพร
19. ปาจรีย์ อยู่ศิลป
20. มณฑนา เศรษฐพล

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 27 มี.ค. 58

1. พีรยุทธ อินตาวงศ์
2. ปิติพร อัครเอกฒาลิน
3. ฤทัยรัตน์ เปาลานวัฒน์
4. อุมาพร อินทรประสงค์
5. ภัทรภร ภัทรวงษ์ษา
6. พัฒน์นรี ใจงาม
7. เจิดศินิ ทิมทอง
8. ญาณิฐา คำศรีระภาพ
9. นภนิต เซียศิริวัฒนา
10. พิมพ์กมล เหล็กกล้า
11. ภาณุวัชร ล่ามกิจจา
12. เสริมชัย สหพงษ์
13. อรุณวรรณ พวงเพ็ชร
14. เฉลิมวุฒิ เกิดดี
15. ชลธร แจ่มประทิพย์
16. ทศพล ปั้นสุขสวัสดิ์
17. ปราการ โอภาสสิริโชติ
18. อรวร วนรักษ์
19. ภาพิศุทธ์ จันทร์สว่าง
20. ปรารถนา สวัสดี

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางสาวปวีณา รัตนศักดิ์ชัยชาญ
2. อมรรัตน์ ตะนัดไชย
3. สุดารัตน์ อยู่เจริญ
4. วราภรณ์ เกษตรทรัพย์สิน
5. ณัฐธีรา แก้วแกมทอง
6. เอกชาติ เปรมสถิตย์
7. ฐิติพร กวินพิทักษ์
8. จรรยารัตน์ จิตรจำรอง
9. ศิรินภา รวดเร็ว
10. ฉัตรสุดา จันทร
11. อภิสิทธิ์ แก้วแกมเอม
12. ศรัญญา สุขวงค์
13. สุนิษา ใจวงศ์คำ
14. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
15. พจนารถ จันทน์วัฒนวงษ์
16. หัสฤทัย วงษ์แวงน้อย
17. วรชัย สงวนสมบัติ
18. ชนัดดา ด้วงฝั่งเหนือ
19. นิลลิตา มิลินทางกูร
20. อรรถพล พานิชศิริ
21. อัจฉราภรณ์ ลิ้มประกอบศิลป์
22. สุทิศา การเจริญ
23. นภวรรณ
24. พชรมน วงศ์เลิศศิริ
25. นภวรรณ กาญจนารักษ์
26. อารียา สุขเป็นแก้ว
27. นภัสกรณ์ โกมารทัต
28. สุจิตรา บัวเผื่อน
29. ราวิน ใบบัว
30. อาภาภรณ์ สละชีพ
31. ณัฏฐพงศ์ ภูธนชัย
32. วรลักษณ์ จิตตรีพล
33. กรกิติยา วนรักษ์
34. สมฤดี ไชยวรรัตน์
35. c ปทุมมา สุภา
36. วรรณญา สระศรี
37. สุพรรณี อัครเอกฒาลิน
38. ปิยฉัตร อัครเอกฒาลิน
39. ปิยะนุช พาลีตา
40. สมาพร สุระอำนาจ
41. วิไลลักษณ์ วุฒิสัตยาบัน
Share to..
Loading...
GREENWAVE GIFTS
GREENWAVE GIFTS
GET