COVER NIGHT PLUS<br />
“WAN & BEN UNCENSORED”

COVER NIGHT PLUS

COVER NIGHT PLUS
“WAN & BEN UNCENSORED”

COVER NIGHT PLUS 
“WAN & BEN UNCENSORED”

2 ศิลปินมีสไตล์
เบน ชลาทิศ - ว่าน ธนกฤต
คัฟเว่อร์ได้ใจ แบบ UNCENSORED
ร้องใหม่.. เล่นใหญ่.. จัดเต็มทุกลีลาแบบสุดตัว!!
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
M-Theatre (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)

ลุ้นง่ายๆ ได้บัตรทุกช่องทาง
** หมายเหตุ : บัตรฟรี!! ห้ามจำหน่าย

พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์
                                 พร้อมบอกเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์

Message ผ่าน Green Wave ที่ App A-Time Online 3.0 โหลดพร้อมลุ้นทันที
รอฟัง Green Wave 106.5 FM รอ DJ โทรกลับหาคุณ
www.facebook.com/greenwavefanpage
www.facebook.com/Atimemedia.com  
IG @greenwave1065
หรือลุ้นที่นี่                

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 58

1. ลิตา ภูรีวรานนท์
2. ชยานนท์ ชเลจร
3. นัทธชัย ศาลาทิพ
4. อภิวัฒน์ อัศวอิทธิวัฒนา
5. ชิชา แสนยาสิริ
6. วิญวรางค์ รัตนชัยนนท์
7. ทิษฏยา สุขสำราญ
8. พัฐฐ์ภคภูมิ์ สุวพานิช
9. เกษลดา ปัทมธนาวุฒิ
10. เจตริณ ปักกิ่งเมือง
11. นลินี เหยือศรี
12. จรินทร์ธร เศรษฐาพฤทธิ์
13. รัฐสมน เล็กประยูร
14. วรารมย์ แจ่มสมบูรณ์
15. ขวัญดาว มณีนิล
16. พิสิฐ สุธีรภัทร์
17. ปุริมวัฒก์ เพลามี
18. กรพัชรา เวทวงษ์
19. อรชุกร มกรานุรักษ์
20. สุพร หุ่นหล่อ


ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 17 ก.ค. 58

1. เพชชรัตน์ สกิดเกิด
2. สุนีย์ ดู่สันเทียะ
3. เอกชัย ทองทั้งสาย
4. จิรดา ตาลเอน
5. มนวรา ลักษณะ
6. อรรณพ ธีรวัฒนเศรษฐ์
7. ณัชพล สังขะโห
8. นวลวรรณ พุทธสุวรรณ
9. วชิรา สิบศิริ
10. ศรีปภัสร์ พงษ์เดชคุณานนท์
11. ต้นตนัย เลิศสินธุ์ภักดี
12. สิทธิวงษ์ วงษ์พรหม
13. สีสุดา บุตรดี
14. พิมลพร แซ่เยี่ยม
15. วรชาติ ปิ่นอนงค์
16. ศศินี งามวัฒนศักดิ์
17. สุนิตยา ตันธุวนิตย์
18. ทิตภา จิตสมบูรณ์กุล
19. ขันทอง ธนังกูล
20. สิขเรศ นามประสิทธิ์


ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 24 ก.ค. 58

1. นันทิพัฒน์ กิตติสมนาคุณ
2. ปานิสรา ทิตาทร
3. ไคริกา หาญวุฒินานนท์
4. วรธน สุวรรณไพรัตน์
5. ทยานันท์ ศรีศุภโอฬาร
6. สร้อยลัดดา นุ่มสุข
7. ทวีป อยู่พูล
8. ถคมณ สวาทะนันทน์
9. อชิรญา เสน่ห์ราศรี
10. ปวันรัตน์ ทัศบุตร
11. ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์
12. ร.ต.ท.สุรชาติ พุทธยงค์
13. นานา ทัศมากร
14. วันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช
15. ฉลาด สุดเฉลียว
16. วุฒิพงษ์ ฉัตรรัตนธรรม
17. ประพนธ์ ภิริยะแสง
18. จิรพันธุ์ อภัย
19. นิสา บุตรแก้วแตง
20. สนอง บุญแท้


ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 31 ก.ค. 58

1. น้ำฝน ภูงาม
2. รุ่งนภา เปรมอุดมกิจ
3. สุนิษา อติวิทยาภรณ์
4. ตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ
5. จันทิมา ปีบัว
6. ภคกุล หมวดพุฒ
7. ลดาวัลย์ มีวาสนา
8. อนุสรณ์ อุดมผลสมหวัง
9. วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง
10. จามรี บุษย์ชญานนท์
11. เรวดี เชื้อดี
12. มยุรา สูงปานเขา
13. เบญจพร โสโสม
14. เหมือนมาดา เพิ่มสิริวาสนา
15. วรณัน โนราช
16. ตะวัน ลิ่มลัญจกร
17. ปฐมพงษ์ กิตติสาร
18. สมใจ สุขสุวรรณ
19. ปิ่นปินัทธ์ สามเกษร
20. อริสรา หวันสู


ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 7 ส.ค. 58

1. มาโนช อับดุลเลาะ
2. ณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์
3. รณขจร โพธิ์ศรี
4. มนทิรา สุโพธิ์
5. ดวงใจ อ่อนสิงห์
6. จิณห์จุฑา ตราชู
7. นิวัฒน์ อาวัง
8. วลัยภรณ์ วุฒิเมธา
9. ประพิณ ศรีศักดิ์มะเริง
10. ปนัดดา เย็นใจดี
11. สุรภร มิคผล
12. นวพงศ์ อ้นจรูญ
13. มัทนา เงินเจริญ
14. นวลฉวี กิ่มยี่สุ่น
15. วิระ ณะนิตย์
16. นิติธร หลวงแก้ว
17. พิภพ โปงกันทา
18. ระเบียบ ทวนจีน
19. รุ่งธิวา ศิริโยธา
20. กิ่งกมล รักรุ่ง

Share to..
Loading...