COVER NIGTH PLUS “INDIE IN LOVE”

COVER NIGHT PLUS

COVER NIGTH PLUS “INDIE IN LOVE”

COVER NIGTH PLUS
“INDIE IN LOVE”
เมื่อแนวดนตรีสุด Indy ปะทะวง A Cappella สุด IN LOVE 
อะไรจะเกิดขึ้น!!!
โชว์เคสความสามารถทางดนตรี อัดแน่นเพลงรักฉบับอินดี้
จาก 4 หนุ่มเสียงดี Season Five และ 3 เพื่อนซี้ ROOM39
กระจายความสนุก ถ่ายทอดเป็นโชว์สุดอินดี้ จนต้องยกนิ้วกดเลิฟ
อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงละคร M-Theatre (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)


3 ช่องทางลุ้นบัตรฟรี!!!
** หมายเหตุ : บัตรฟรี!! ห้ามจำหน่าย
• Message ผ่าน Green Wave ที่ App A-Time Online 3.0 โหลดพร้อมลุ้นทันที       
   พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์
   พร้อมบอกเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์…
• www.facebook.com/greenwavefanpage
• หรือจะลุ้นกันที่นี่ ก็ได้!!

รายชื่อผู้เข้ารอบประจำวันที่ 18 ก.ย. 2558

1. อรไท พร้อมทองคำ
2. ณัฐทิชา ไชยาคำ
3. ชลิศา ปาลคำ
4. อรุณรัตน์ สารคำ
5. กัญญาพัชร คำดี
6. อลิสชา ปานะโปย
7. ปาลิกา ทีฆะสุข
8. ภูริลาภ ตั้งสุทธินนท์
9. เกียรติศักดิ์ แดดขุนทศ
10. พิมพ์รตา สุรเกียรติกำจร
11. มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
12. ภัสสร พรมสิทธิ์
13. รัชกร วาธิโยธา
14. วสุนันท์ ศิริโภคาธิรัตน์
15. อรวรรณ นิมิตบุญฤทธิ์
16. อนรรฆ นิธิอิทธิไกร
17. ชนาธิป สันติวณิชย์
18. อภิญญา จรรยากระจ่าง
19. อาจารี ชงัดเวช
20. ชาริณี จาดรัศมี

รายชื่อผู้เข้ารอบประจำวันที่ 25 ก.ย. 2558

1. วัชรนนท์ ภู่เกษร
2. เกศรา ชนนท์รดากุล
3. ประพาย สุขพูล
4. สามารถ ลัดนอก
5. ภัทรภร ภัทรวงค์ษา
6. รจนา เวียงอินทร์
7. สิริรัตน์ วิยานนท์
8. ศันสนีย์ ทราวดีพิมุข
9. ศิวพร ศรีโรจน์นพคุณ
10. พลอยไพลิน ฤทธิรงค์
11. ยูริโกะ ชินโด
12. สปันนา วาณิชสงวนชม
13. นฤมล ทองทาบ
14. วิภาวิณี เย็นมะโนช
15. นภสร ขำสมุทร
16. อชิรญา เสน่ห์ราศรี
17. รัชนู บุญช่วย
18. ครองใจ ทะแกล้วพันธุ์
19. นภัฎลดา สายบัว
20. พัชรนันท์ แสนไพร

รายชื่อผู้เข้ารอบประจำวันที่ 2 ต.ค. 2558

1. ญานิกา ชัยวิเชียร
2. ฉัตรชัย สุนทรเพราะ
3. ธวัชชัย แย้มวจี
4. วุฒิชัย ปัญจนาทไชย
5. รสมารินทร์ ศรีชัยสันติกุล
6. ธีรชัย หทัยปราชญ์
7. สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
8. ธัญญามาศ วงค์ษากัน
9. เมทินี โสฬสจินดา
10. ภัทรสุดา ทัพทนงค์
11. พิมพ์ลดา วรรัฐรุ่งโรจน์
12. ปิยะสุดา วงศ์ตระกูลกิจ
13. สำเนียง จินดาทิพย์
14. วิชุดา ทัตจำนงค์
15. วรดา เซอรียูส
16. พนิดา กิตติอร่ามพงศ์
17. สุดาวดี จงรักษ์
18. สุชาดา สาลี
19. จิตรานุช ชุณหพันธ์
20. ธัญเรศ วงษ์นาแค

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ประภาพิมพ์ ทองเพ่งพิศ
2. ฐณิดา เที่ยงสกุล
3. กุญช์ภัสส์ เดชวิจารณ์กิจ
4. พิมพ์ชญาน์ พึ่งธรรม
5. อาภรณ์ คุ้มระทึก
6. ณัฐพร บุญตาม
7. จิราพร เย็นกลม
8. วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์
9. ชาคริต ทรัพย์เอนกนันต์
10. อมรรัตน์ ตะนัดไชย
11. ทองร่วม วิเชียรน้อย
12. ทิวารัตน์ วุฒิศรัย
13. ธิดา ช้างมูล
14. ทองดี มโนธรรมกิจ
15. มานพ ไกรชิต
16. กิรกร เจริญคุณกิตติ
17. คณัฏพัส บุตรแสน
18. อธิคุณ เจริญคุณกิตติ
19. วันดี เลิศไตรรักษ์
20. เบญจพร อู่ตะเภา
21. ณปภัต โพธิ์แก้ว
22. นิชาภา กรเรืองศิริ
23. ราวิน ใบบัว
24. ขัตติยนันท์ ตราชู
25. ฐิติกร กวินพิทักษ์
26. ศิวาภรณ์ บุญสอน
27. ฐิติพร กวินพิทักษ์
28. อณูวรรณ แสนยาสิริ
29. ธีรนัย ฐิติพงศ์ตระกูล
30. ชิชา แสนยาสิริ
31. ศศิกาญจน์ สมศรี
32. ณรงค์ศักดิ์ เต็มกิจถาวร
33. วีรดา พุทธาภิวัฒน์
34. วรธน สุวรรณไพรัตน์
35. เกรียงศักดิ์ สันธนภัทรพงศ์
36. การิตา สุขีรัตน์
37. อริสรา ทวนจีน
38. พรศักดิ์ ศรีไพริน
39. ไพจิตร นันทภักดี
40. ปรัชญา พรมถนอม
41. คงกะพันอนุรักษ์โชคชัย
42. ภัทร ฤทธิ์พริ้ง
43. วัชรีพร อันทะวงษ์
44. อัญชนา บุญแสง
45. วรพลโพธิ์สอน
46. เนาวรัตน์ วงศ์จงใจหาญ
47. ชัยนินทร์ พัชร์เลิศรวี
48. เอกชาติ เปรมสถิตย์
49. ธมนวรรณ ชาฎา
50. ภัทรานิษฐ์ จิระพงศ์วิภาส
51. ชลิตา ภัทรกุลรุ่งเรือง
52. ปุณยนุช วิริยะวรรธน
53. นารีรัตน์ เกิดแก้ว
54. มัชฌิมาพร คำภูธร
55. วัฒนคุณ วีระวัฒน์
56. รณกร เทียนทองถาวร
57. ปณิตา วุฒิโรจน์พันธ์
58. สุธิดา ปานนาค
59. วรวรรณ พวงดอกไม้
60. พรหมพร ศรีโกมล
61. ภคพร จุลเสน
62. ยุพยง อัคนิทัต
63. ศลักษณ์ ชำนาญเศรษฐ์
64. สรวิศ เหลืองภาณุ
65. เปรมนีย์ แซ่เอี๊ยบ
66. พิภพ สิทธิเจริญ
67. พิรดา พุทธยงค์
68. สุพิชา แซ่เอี๊ยบ
69. ทักษอร พรไพรินทร์
70. สีไพล สวัสดิ์สรรค์
71. จันทิมา ขุนชนะ
72. ณภัทร์ พีระศุภภพ
73. สุนีย์ ดู่สันเทียะ
74. สิรภัท พวงผกา
75. สุวรรณา เหมือนเพ็ชร
76. จรัล ชนะนันทศักดิ์
77. นันทนา กองมณี
78. ณัฐณิชา ห่วงงาม
79. เอกชัย พรหมเพชร
80. จิรภา อำนวยสมบัติ
81. เบญจพร โสโสม
82. กฤษนันท์ เลิศพฤกษกิจ
83. มาโนช นววัฒนทรัพย์
84. ชามา อัศวเรืองอนันต์
85. นิพิมพ์ ปารมี
86. ตรีนุช กิจศิโรรัตน์
87. มานิตา ใจกล้า
88. นางสาวชนกนันท์ พวงไสว
89. ภคมณ สวาทะนันทน์
90. สิริวัฒน์ กระแสร์ทรัพย์
91. เบญจมาภรณ์ พรหมยานนท์
92. รุ้ง สุดจิตจูน
93. พิชชาภรณ์ บ่อน้อย
94. เจริญศรี ศรีวสุมดี
95. ศรายุทธ์ ตัณฑเทศ
96. รุจิรา ตันติวงศ์
97. ทิตภา จิตสมบูรณืกุล
98. วราภรณ์ กิจวิริยะ
99. เรืองนันท์ มหาสมบัติ
100. วิญญู กิจวิริยะ
101. วีรยา กิจวิริยะ
102. สุพีชา กิจวิริยะ
103. สุจิตต์ ตันธุวนิตย์
104. สุนิตยา ตันธุวนิตย์
105. แอนดรู ยะวัน
106. ณัฐพล วันตา
107. วันดี สีมา
108. นรารัตน์ สิงห์สุวรรณ
109. รรินธร วิโรจน์
110. พัฒนฉัตร มุ่งสุข
111. ศักดิ์ดา นาดี
112. อริสา จันทร์ใย
113. จิรัชยา สัคคทัศนวงศ์
114. วรรณภา. ทองทุ่ง
115. ศิรินภา สว่างแสน
116. สุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์
117. พรศรันย์ เศรษฐพฤทธิ์
118. สมฤทัย ไทยนิยม
119. จินดารัตน์ ศิลาชัย
120. ทัมมารีน บุญแย้ม
121. ปิยพร วรรณพรึก
122. ไพรินทร์ สีงาม
123. กิตติยา มาลาศรี
124. รุจีพัชร์ คล้ายสุบรรณ
125. ปวีณา บุญกระพือ
126. ภัคภร สิริสหวุฒิ
127. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
128. โสภีพรรณ ทองสุภา
129. ยาโยอิ ชินโด
130. สุพัตรา ภู่สีม่วง
131. ปวีณา เจียรเพิ่มพูลผล
132. ยุทธพงค์ วงศ์รอด
133. สุจิตรา สอนพงษ์
134. เสริมชัย สหพงษ์
135. วารินทร์ ทองสุข
136. ศศิน ศิริสกาวกุล
137. ภัทรพงศ์ จักษุรัตน์
138. พัชรณัฏฐ์ คงกะพันชาตรี
139. สัมพันธ์ ตัณฑเทศ
140. จรินทร์ธร เศรษฐาพฤทธิ์
141. ฉัตรสุดา จันทร
142. ณิดาพันธ์ โสภิสนวลพงษ์
143. ปิติพัฒน์ กาญจนมุกดา
144. ปิญชาน์ณัฐ ทองทุ่ง
145. เกสะรา พลเกล้า
146. ปิยะนุช พาลีตา
147. สาวิตรี จัดรวาฬณิชย์
148. ภัทรจิต สุนทรกนิษฐ์
149. ภาสินี เนียมหอม
150. วรพล วงศ์วัฒนกิจ
151. นีรนาท จันทร์สุริยวงศ์
152. รัชนกจงเจริญกูล
153. ณิชาภา ศิริมัย
154. ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
155. ขนิษฐา พรมหมนาม
156. คุณาพร เต็มปิยพล
157. ประภาวี เปลื่องกลาง
158. ชนกนันท์
159. นส.วาสนา ซุยหาญ
160. ว่าที ร.ต.อภิสิทธิ์ ประยูรพาณิชย์
161. นันทวัน ศรีทอง
162. ธนัชพร วันดี
163. นิชาภา ทะนิต๊ะ
164. รจนา พูลเกษม
165. ธีรพล ทองย้อย
166. ณัฐพัชร์ เตชะไพฑูรย์
167. อัญชลี ชัยศิริ
168. น้ำอ้อย หลักเพ็ชร
169. อมรรัตน์ แซ่เฮ้ง
170. ธนญดา บุญเพ็ชร์
171. ภาคภูมิ พิมภา
172. ทัศนีย์ จงวัฒนะประสิทธิ์
173. นลพรรณ ดิศพัฒน์
174. นาย ญัตติเวทย์ บุญลาภรัตน์
175. นิติธร หลวงแก้ว
176. เตชินท์ ศุภผล
177. กรุณา บุญเจริญ
178. ศศิภา
179. จิราธร สุตะวงศ์
180. สุวัชรา รัตนศิริ
181. บุศรินทร์ รุ่งแสงทองสุข
182. กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
183. ดวงจิต พีระพลชัยกุล
184. สมยศ พีระพลชัยกุล
185. เฉลิมรัตน์ เจริญขำ
186. นฤมล พงศ์พิชญ์พิทักษ์
187. ภัททา จิตรอรุณไสว
188. ศุภลักษณ์ บัญญัติศิวะพจน์
189. วิไลลักษณ์ จักรทุม
190. อดิภา ร้อยสอน
191. ปุริมวัฒก์ เพลามี
192. สาลิตา ขันธ์ทา
193. กมลรัตน์ งามเชย
194. นรีรัตน์ มีเดช
195. Natthaphat Srinate
196. ธนาวุฒิ พิระชัย
197. อุ่นเรือน ไทยนิยม
198. อรศิริ มีสำราญราษฎร์
199. ณัฐธิชา อนุจร
200. สกุณา อรุณรักษ์วิลาส
201. สุนิสา คูหิรัญ
202. ปลื้มฯ เขียวอุไร
203. สุภาพัฒน์ เต็มสุวรรณพานิช
204. พิรญาณ์ ใจชื้น
205. พรสุดา ฮาตวิเศษ
206. เสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้า
207. สุพัตรา ยอดปัญญา
208. พิชมล สายทอง
209. สุนิสา เชือกทอง
210. ภูวนาท บุญเลิศ
211. ธนภัทร เพ็งอินทร์
212. วรนุช ธวัฒนพงษ์
213. ขวัญฤทัย ยูซูฟี
214. ปฐมพงษ์ กิตติสาร
215. ณัฐยา สิทธิพันธ์
216. ฐะปะนีย์ ปุณโณฑก
217. จีรเดช สุขท้วม
218. วศิน ศรีขจร
219. สุจิตคุณ นุตาลัย
220. กฤษณา อัญชนานนท์
221. วลีวัลย์ พัฒนารังสรรค์
222. จิตติพร นาคะประทีป
223. ภรนัฏ อุ่นกระมล
224. วราวุธ จงเจริญ
225. ภูริชญ์ นาคคนอง
226. พิชญาภา พฤตธนานนท์
227. ณัฐจารีย์ ศรีเพ็ชร์
228. อรุณโรจน์ เฉลิมกลิ่น
229. ธนวิทย์ ตันอารีย์
230. กิ๊ฟท์ ช่างเรือ
231. วงศกร ทรรทรานนท์
232. พลอยรุ้ง วนัสกุล
233. วันวิสาข์ ศรีสงคราม
234. วัชราภรณ์ วัชรเสรีกุล
235. ชูมณี มากแสง
236. ธีราภา เหมือนจิตต์
237. อรวรรณ จำเริญจิตสกุล
238. ดวงกมล เตชะพิทักษ์ศาสน์
239. วุฒิชัย ลิขิตเดชาศักดิ์
240. อนุชสรา เผ่าพงษ์ทอง
241. สุวิมล วัฒนวาณิชย์
242. ทิพวรรณ ปานแจ่ม
243. ลลิตา อัครเดชาวงศ์
244. นารีรัตน์ สารประสพ
245. ณรงค์เดช ประเสริฐพงศ์
246. นิวัฒน์ อาวัง
247. สุพรรษา ก๋าวี
248. ศศิภา กองมา
249. บรรจบ รุ่งแสงทองสุข
250. ตฤณ อินทร์นเรศ
251. อมรรัตน์ ลิ้มมณี
252. ฐานิดา สุภาการ
253. กัญญ์ณพัชญ์ ศรีสังข์งาม
254. อรวรรณ เตยะราชกุล
255. น้ำทิพย์ วรรธนะวิภาต
256. กาญจน์ภรณ์ เครือนาค
257. มัณทนา เจริญเศรษฐศิลป์
258. ไพฑูรย์ เจริญเศรษฐศิลป์
259. วัฒนา ปุญญกริยากร
260. สุมาลี แก่นการ
261. วีระ เฉลยปราชญ์
262. ณัฐดนัย สุขเจริญ
263. ณัชพล สังขะโห
264. ภิฤดี โสระจิตร
265. เจตนิพิฐ ลปนาว
266. สุนันทา จุฬาศินนท์
267. ปิติพงษ์ ธนิกวงศ์
268. ทิพวรรณ ตาดี
269. ศรัญญา สุขวงค์
Share to..
Loading...