ONE NIGHT IN SUMMER

COVER NIGHT PLUS

ONE NIGHT IN SUMMER

แค่คืนนี้.. คืนเดียว..!!!
หนึ่ง อภิวัฒน์ - ณัฐ ศักดาธร
ปลุกทุกอารมณ์ เพิ่มอุณหภูมิร้อน
ผ่านเพลงคัพเวอร์ จนหัวใจคุณเต้นไม่เป็นจังหวะ
ฟินกับเสียงร้อง ของผู้ชายเสน่ห์แรง..
อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
สถานที่ โรงภาพยนตร์สกาล่า
 
ลุ้นง่ายๆผ่านแอพ  A-Time Online
กติกา : พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์
พร้อมบอกเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์

แจกไม่อั้น!! ที่ Facebook Greenwave Fanpage 
(เริ่ม 6 – 30 เมษายน 2558)
Comment >> ชื่อ + นามสกุล ของคุณ
พร้อมบอก “ชื่อแก๊งค์จี๊ดๆ” ติด Tag ชวนเพื่อนกี่คนก็ได้ 
แล้ว Share กิจกรรมไปที่หน้า Wall FB ของคุณ
 
 
ช่องทางการร่วมสนุก
1. Message ผ่าน Green Wave ที่ Application AtimeOnline หลังจากนั้น ฟัง Green Wave 106.5 FM เพื่อรอ DJ โทรกลับหาคุณ
2. www.facebook.com/GreenwaveFanpage
3. www.facebook.com/Atimemedia
4. IG @greenwave1065
5. หรือลุ้นได้ที่นี่ตั้งแต่วัน 9 มีนาคม เป็นต้นไป

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 13 มี.ค. 58

1. วริชชา โลกนิมิตร
2. พรหมพร ศรีโกมล
3. เจตน์ ทีปะนาถ
4. ปิยะธิดา สันติเมชา
5. ไพลิน วัฒนนิธิพร
6. ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์
7. ณัชพล ปาปะเพ
8. รุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด
9. กุลธิญา นาวา
10. วิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์
11. สายสุดา จันทร์หอม
12. รัชนี สุขเป็นแก้ว
13. อลิสา แคหอม
14. เชิญบุญ บุรุษรัตนพันธุ์
15. ยุพยง อัคนิทัต
16. ณัฐพล วันตา
17. นิดา ตัณทนาวิวัฒน์
18. วิวรรยา ศุภองค์ประภา
19. รุ่งรัตน์ กิตติประภัสร์
20. เปรมจิต หอมสนิท

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 20 มี.ค. 58

1. แอนดรู ยะวัน
2. ทิพพาภรณ์ ดิษฐเจริญ
3. ณัฐดนัย สุขเจริญ
4. เรวดี ชาญสาคร
5. นันทิดา ดิลกวรโชติ
6. จักรกฤษณ์ จันทร์เงิน
7. วรดา คงเทียม
8. พนิชกร ชัยไกรกุล
9. เธียรีญา จงจิระ
10. ณัฐพร โฆมานะสิน
11. ชัยวุฒิ เพียรขุนทด
12. จิรัสยา โลหะสุนทร
13. ภคพร จุลเสน
14. สุภัทรา วรพันธ์
15. ธันยพร เจริญยิ่ง
16. จิรายุ ประกอบผล
17. ชวภณ กิจศุภไพศาล
18. วริษา ตันรุ่งเรืองพร
19. ปาจรีย์ อยู่ศิลป
20. มณฑนา เศรษฐพล

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 27 มี.ค. 58

1. พีรยุทธ อินตาวงศ์
2. ปิติพร อัครเอกฒาลิน
3. ฤทัยรัตน์ เปาลานวัฒน์
4. อุมาพร อินทรประสงค์
5. ภัทรภร ภัทรวงษ์ษา
6. พัฒน์นรี ใจงาม
7. เจิดศินิ ทิมทอง
8. ญาณิฐา คำศรีระภาพ
9. นภนิต เซียศิริวัฒนา
10. พิมพ์กมล เหล็กกล้า
11. ภาณุวัชร ล่ามกิจจา
12. เสริมชัย สหพงษ์
13. อรุณวรรณ พวงเพ็ชร
14. เฉลิมวุฒิ เกิดดี
15. ชลธร แจ่มประทิพย์
16. ทศพล ปั้นสุขสวัสดิ์
17. ปราการ โอภาสสิริโชติ
18. อรวร วนรักษ์
19. ภาพิศุทธ์ จันทร์สว่าง
20. ปรารถนา สวัสดี

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 3 เม.ย. 58

1. สุมาริน โรงอ่อน
2. สุทธิดา คำเลิศ
3. สมาพร สุระอำนาจ
4. ชมดาว ฤกษ์ธนกิจ
5. รณิดา อุยานันท์
6. สุทิศา การเจริญ
7. นัฐกร ทองพิรมย์
8. สถิตาภรณ์ มณีวงษ์
9. นัชนิดา อาจละออ
10. จรัล ชนะนันทศักดิ์
11. สรชาย พิทักษ์กรราษฎร์
12. ศรินทร์ อุทกรรม
13. ธนภัทร เพ็งอินทร์
14. กรกิติยา วนรักษ์
15. สุชาติ วันสะมะแอ
16. อภิญญา ส่งวัฒนา
17. ปภังกร ปริคินิจฉัย
18. รามิล พรมมี
19. พชรมน วงศ์เลิศศิริ
20. อานุวัฒน์ อินล๊อกฟอง

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 10 เม.ย. 58

1.สุวิมล นระมิ่ง
2.ศิพนันทน์ หนึ่งฤทัย
3.แอลร์ รุ่งประสริฐ
4.ปาริชาต เดชศิริ
5.ฉิทกา โกมารกุล
6.กรุณา มาเนียม
7.ชนัดดา ด้วงฝั่งเหนือ
8.รสสุคนธ์ บุญประเทือง
9.กัญญา มูลไทย
10.นาฏรวี ฝากไธสง
11.วันดี เลิศไตรรักษ์
12.สุธิดา ปานนาค
13.ฐิติพร กวินพิทักษ์
14.วิภา กลีบศรี
15.พัชรวิภา บุญรักษา
16.หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
17.ศลักษณ์ ชำนาญเศรษฐ์
18.อัญชนา วาทิน
19.งามพจี จันทร์กระจ่าง
20.ฉลอง บุญเชิญ

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 17 เม.ย. 58

1. ณัฐธีรา แก้วแกมทอง
2. นิลลิตา มิลินทางกูร
3. กวิน อุชุกานนท์ชัย
4. คณัฏพัส บุตรแสน
5. อนงค์ลักษณ์ เตยะราชกุล
6. กฤษดนัย พีระพลชัยกุล
7. รณธัช แสนโยธะกะ
8. วสุนับน์ สนธิเวโรจน์
9. ขวัญจิรา อู๋เจริญ
10. วรรณาพร นาคินทรกุล
11. ปกรณ์ จันทร์แจ่มแสง
12. ฆรณี อภัยวงศ์
13. นารีรัตน์ สิริชื่นสุวรรณ
14. สงกรานต์ กสิกพันธุ์
15. อดิศร ชินวิวัฒนกุล
16. ปรีดาวรรณ สนิทมาก
17. บุษณีย์ มีซ้าย
18. เสาวลักษณ์ สกุลสกาวสวัสดิ์
19. วัฒนา ปุญญกริยากร
20. ศศิวิมล อุปนันไชย

 

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ วันที่ 24 เม.ย. 58

1. วงเดือน สมีพันธ์
2. ปิติพงษ์ ธนิกวงศ์
3. สุภาพัฒน์ เต็มสุวรรณพานิช
4. ธนัญญา สินธุ์แก้ว
5. พิภพ สิทธิเจริญ
6. ศศิวิมล เรืองเดชสกุล
7. ภัทรานิษฐ์ ลีลาพาโชคทวี
8. นิชาภา เสร็จกิจ
9. สุรีวัลย์ ศรีสิทธิ์
10. เอกชาติ เปรมสถิตย์
11. ฤทธิพงศ์ ชลอลักษณ์
12. อุษา สัตถาวะโห
13. เปรมนีย์ แซ่เอี๊ยบ
14. ปวีณา เจียรเพิ่มพูลผล
15. นิภา เจริญผล
16. น้ำทิพย์ เนียมสลุด
17. ทักษอร พรไพรินทร์
18. รัชนก ป้องทนุวัฒน์
19. สุพรรณี อัครเอกฒาลิน
20. อรวรรณ อังวิวัฒน์สุนทร

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ปัญญา ชำนาญ
2. ศุภชา มหรรฆวุธ
3. จรรยารัตน์ จิตรจำรอง
4. สุนทรียา สุนทรวิภาต
5. มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
6. สมฤทัย ทองศรีนุช
7. กุสุมา ศรชัย
8. ขันทอง ธนังกูล
9. c ปทุมมา สุภา
10. ปทุมมา สุภา
11. สามารถ ลัดนอก
12. วัทธกร ศุภสิทธางกูร
13. วิไลลักษณ์ วุฒิสัตยาบัน
14. พิกุล แซ่จึง
15. ชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
16. อรรณพ จอกรบ
17. บุญชัย แซ่อึ้ง
18. ณัชพล สังขะโห
19. กอบแก้ว เสือหล้า
20. สิลา อมาตยกุล
21. รัตน์ติกาญจ์ มีจันทร์
22. อุมาพร เทพพรประภากร
23. อมรรัตน์ บาลุน
24. นภาพร จำรูญกุล
25. วรพลโพธิ์สอน
26. อภิสิทธิ์ แก้วแกมเอม
27. พรพิมล เหมรังคะ
28. รุ่งกานต์ สุ่นปาน
29. ปลื้มฯ เขียวอุไร
30. ภาณุเทพ วิบูลชัยชีพ
31. สุรีย์ คุ้นกลาง
32. จินดา จารุรัตน์มงคล
33. สมโภช เข้มแข็ง
34. ศรัญญา สุขวงค์
35. ชวินธร ทองเพ่งพิศ
36. อำพัน ทองเพ่งพิศ
37. ศิริพร กิตตินนท์
38. ประภาพิมพ์ ทองเพ่งพิศ
Share to..
Loading...
GREENWAVE GIFTS